សត្វពស់គឺជាប្រភេតសត្វដែលមនុស្សម្នាខ្លាចរអារបំផុត ចំឡែកអីតែសត្វពស់មួយក្បាលនេះបែរជាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមិនខ្លាចហើយបែរជាអស់សំណើចទៅវិញ។ សូមមើលរូបភាពសត្វពស់មួយក្បាលនេះ តើអ្នកសង្កេតឃើញអ្វីនៅលើក្បាលរបស់វា?

ពិតណាស់ វាមិនមែនការកាត់តតាមកម្មវិធី Photoshop ឡើយ តែវាក្រឡាពិតរបស់សត្វពស់មួយក្បាលនេះ ដែលក្បាលរបស់មើលទៅដូចពាក់វែនតា និងមានពុកមាត់ថែមទៀត។

ការពិតវាសត្វពស់មានស្រការសំគាល់ខុសគ្នា ហើយសត្វពេាះនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាសត្វពស់មួយក្បាលដែលចិញ្ចឹមក្នុងសួនសត្វ Texas State Parks ដែលគេចែកចាយតាមបណ្តាញសង្គម Twiiter៕

Loading...