(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងថ្មីមួយ ស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាល របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីកំណត់តម្លៃការផ្លល់សេវារដ្ឋបាល របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីយកថវិកាជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិ។

ជាការកត់សម្គាល់ ប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះ បានលុបចោលថ្លៃសេវា សម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនដូចជា៖

* ការធ្វើសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់ជនបរទេស ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
* ការផ្តល់សៀវភៅស្នាក់នៅ
* ទុតិយតា ឬតតិយតា សៀវភៅស្នាក់នៅ
* ការស្នើសុំបន្ថែម ឬបន្ថយសមាជិក ក្នុងសៀវភៅស្នាក់នៅ
* ការផ្តល់សៀវភៅគ្រួសារ
* ទុតិយតា និងតតិយតា សៀវភៅគ្រួសារ
* ការស្នើសុំបន្ថែម ឬបន្ថយសមាជិកគ្រួសារ ក្នុងសៀវភៅគ្រួសារ
* ការផ្តល់អត្តសញ្ញាណបណ្ណ សញ្ជិតខ្មែរ
* ទុតិយតា ឬតតិយតា អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជិតខ្មែរ៕

ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីថ្លៃសេវានានា របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ សូមអានប្រកាសអន្តរក្រសួងទំាងស្រុង៖

No automatic alt text available.

Image may contain: text

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

ប្រភព៖ freshnewsasia

Loading...