ភ្នំពេញៈ បំណុលជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ជាង ៦ ពាន់លានដុល្លារត្រឹមចុងឆ្នាំនេះ...
អានទាំងស្រុង »