☞☞ បច្ចេកទេសល្អៗសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដាំល្ហុងបានដើមញីទាំងអស់
☞ បច្ចេកទេសដាំល្ហុងដេក ដើម្បីការពារខ្យល់ កំដៅ មិនងាយជាំទឹក និងបានផ្លែច្រើន ១០០-១៣០ផ្លែក្នុង១ដើម។
ជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងថ្មីៗដល់កសិករយើងផង!

ហ្វេសប៊ុកៈ អ៊ាង សុផល្លែត