បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នាពេលកន្លងមក គឺលោក Donald Trump ជាអ្នកជំនួញដ៏សកម្មម្នាក់ដែលទើបជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី៤៥របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេ ។...
អានទាំងស្រុង »