​មនុស្ស​ជាច្រើន​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក បាន​ជួប​អាការ​ឈឺចាប់​នៅ​ជុំវិញ​រាងកាយ​របស់​ពួកគេ ហើយ​ពួកគេ​ពុំបាន​ដឹង​នូវ​ផ្នែក​ណាមួយ​នៃ​រាងកាយ​របស់​ពួកគេ ដែលជា​មូលហេតុ​ពិត​ស្ថិតនៅ​ពីក្រោយ​ការឈឺចាប់​ទាំងនោះ ។ ជនជាតិ​ហ្វីលីពីន​បាន​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​តាមរយៈ​រូបភាព​ខាងក្រោម​នេះ ដើម្បី​ឲ្យ​មនុស្ស​នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម​បានដឹង ។

​សូម​ក្រឡេកមើល​រូបភាព​ខាងក្រោម​៖​