​ប្រសិនបើ​គេ​ឲ្យ​អ្នក ៥ ម៉ឺន​ដុល្លារ ប្តូរ​យក​សង្សារ​សំណព្វចិត្ត តើ​អ្នក​យល់​យ៉ាងណា ចំពោះ​ចម្លើយ​ខាងក្រោម​៖

– [​ព្រម​=A] ព្រោះថា លុយ​ប្រាំ​ម៉ឺន​ផ្ញើ​ធនាគារ វា​នឹង​កើនឡើង ព្រោះ​ទទួលបាន​ការប្រាក់ ខណៈដែល​ក្តី​ស្នេហ៍​របស់​ដៃគូ​អ្នក វា​នឹង​ថយចុះ​ទៅតាម​….​ពេលវេលា ។​
– [​មិន​ព្រម​=B] ឲ្យ​ស្រឡាញ់​ស្មោះស្ម័គ្រ ប្រាក់​កាក់​នឹង​….​រកបាន​!!!​

រូបតំណាង