កន្លងមក នៅលើបណ្តាញសង្គម​ ធ្លាប់ត្រូវបានគេបញ្ចេញឲ្យដឹងពីករណីជនបោកប្រាស់លុយតាមទូរស័ព្ទ ដោយនិយាយថា...
អានទាំងស្រុង »