ឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទី ២ ឈ្មោះ សាន់បា (SANBA) អាចនឹងធ្វើឱ្យមានភ្លៀងកក់ខែពីតិចទៅមធ្យមនៅរាជធានី-ខេត្តមួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ។

Loading...