លោក​រដ្ឋ​មន្រ្តីការ​បរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក Mike Pompeo ​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ប្រ ទេស​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​កាល​ពី​ថ្ងៃ...
អានទាំងស្រុង »