​ភ្នំពេញ ​៖ ថ្ងៃទី​៨​សីហា​អគ្គិសនី​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយ ប្រកាស​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន​ទៅតាម​ពេលវេលា និង​ទីកន្លែង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ រយៈពេល​៤​ថ្ងៃ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩-១២ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល​ដំឡើង​បរិក្ខារ​៕​