​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​គណៈកម្មាធិកា​រ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ​ដែលមាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​ដល់​សុខភាព និង​សុវត្ថិភាព​សង្គម ស្តីពី​ការចុះ​បង្ក្រាប​ទីតាំង​ក្រុមហ៊ុន​នាំចូល និង​ចែកចាយ​ឱសថ ឈ្មោះ រស្មី សួគ៌ ដែល​កំពុង​លួច​ចែកចាយ​ឱសថ​ខុសច្បាប់ ៖​